ارمنستان

پرچم ارمنستان

نگاهی به ارمنستان

کشـــور ارمنســـتان بـــا ۲۹۸۰۰ کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز و بـــا کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از یـــک ســـو و جمهوری هـــای آذربایجـــان و گرجســـتان از ســـوی دیگـــر گســـترده شـــده اســـت.
ایـــن کشـــور از جنـــوب بـــا ایـــران، از جنـــوب غربـــی بـــا جمهـــوری نخجـــوان، از غـــرب بـــا ترکیـــه و از شـــمال بـــا گرجســـتان و از شـــرق بـــا جمهـــوری آذربایجـــان مـــرز مشـــترک دارد. کشـــور ارمنســـتان کوهســـتانی اســـت کـــه در شـــمال فـــلات ایـــران، در غـــرب فـــلات ارمنســـتان و جنـــوب سلســـله جبـــال قفقـــاز واقـــع شـــده اســـت. ارتفـــاع میانگیـــن کشور ارمنســـتان از ســـطح دریـــا ۱۸۰۰ متر است و تنها ۱۰ درصد شـــهر هـــای ارمنســـتان کمتـــر از ۱۰۰۰ متـــر ارتفـــاع دارنـــد. بلندتریـــن قلـــه ارمنســـتان “آراگاتـــس” (Aragatz) اســـت کـــه در شـــمال غـــرب ایـــن جمهـــوری واقـــع اســـت و ۴۰۹۰ متـــر ارتفـــاع دارد.
نـــام بومـــی ایـــن کشـــور در زبـــان ارمنـــی “هایـــک” می باشـــد کـــه در ســـده هـــای میانـــی بـــا افـــزودن پســـوند فارســـی ســـتان (بـــه معنـــای ســـرزمین) بـــه “هایاســـتان” تغییـــر یافـــت. ایـــن نـــام بـــه طـــور ســـنتی از نـــام “هایـــک”، بنیان گـــذار افســـانه ای ملـــت ارمنـــی و نتیجـــه نـــوح پیامبـــر(ع)، گرفتـــه شـــده اســـت کـــه بـــر اســـاس نوشـــته موســـی خورنـــی، تاریخ نویـــس ارمنـــی، در ســـال ۲۴۹۲ قبـــل از میـــلاد بـــل پادشـــاه بابـــل را شکســـت داد و ملـــت ارمنـــی را در منطقـــه آرارات بنیـــان گذاشـــت. زبـــان ارمنـــی، زبـــان رســـمی کشـــور ارمنســـتان اســـت. امـــروزه شـــمار ارمنـــی زبانـــان جهـــان پیرامـــون هشـــت تـــا ده میلیـــون نفـــر اســـت. جمعیـــت خـــود جمهـــوری ارمنســـتان ســـه و نیـــم میلیـــون اســـت. یکـــی از کشـــورهایی کـــه جمعیـــت قابـــل توجهـــی از ارمنیـــان را در جهـــان داراســـت ایـــران اســـت، بـــا جمعیتـــی معـــادل صـــد تـــا دویســـت هـــزار نفـــر ارمنـــی . ســـایر کشـــورهایی کـــه جمعیـــت قابـــل توجـــه ارمنـــی تبـــار دارنـــد عبارت انـــد از: ایـــالات متحـــده آمریـــکا (یـــک و نیـــم میلیـــون)، روســـیه (یـــک میلیـــون و دویســـت هـــزار)، فرانســـه (نیـــم میلیـــون)، لبنـــان (دویســـت هـــزار) و ســـوریه (صـــد هـــزار). شـــمار دیگـــری نیـــز در بســـیاری کشـــورها و مناطـــق جهـــان از جملـــه در جمهـــوری خودخوانـــده قـــره بـــاغ زندگـــی می کنند. ارمنیان خود برای زبانشان نام های هایرن و اشخاری را بـــکار می برنـــد. البتـــه نـــام آشـــخاری بیشـــتر از ســـوی ادیبـــان بـــکار مـــی رود.

شهر ایروان در شب - ارمنستان

شهر ایروان در شب – ارمنستان

اقتصاد
اقتصــاد ارمنســتان تــا انــدازه زیــادی بــه ســرمایه گذاری و پشــتیبانی ارمنیــان خــارج از کشــور وابســته اســت. پیــش از اســتقال، اقتصــاد ارمنســتان بیشــتر بــر پایــه صنایــع شــیمیایی، الکترونیــک، ماشــین آلات، فــرآوری خــوراک، لاستیک ســازی و بافندگــی بنــا شــده بــود و بــرای مــواد اولیــه صنایــع خــود وابســتگی زیــادی بــه دیگــر جمهوری هــای شــوروی و خــارج از کشــور داشــت. ارمنســتان در فاصلــه گرفتــن از نظــام اقتصــادی کمونیســتی و حرکــت بــه ســمت اقتصــاد ســرمایه داری گام هــای مهمــی را در آزادســازی اقتصــادی برداشته اســت امــا محدودیت هایــی همچــون وابســتگی انــرژی بــه خــارج از جملــه روســیه و ایــران، فقــر منابــع، محصــور بــودن در خشــکی و تنش هــای ایــن کشــوربا دو همســایه شــرقی و غربــی (آذربایجــان و ترکیــه)، تــوان مانــور ایــن کشــور را جهــت مشــارکت در ســرمایه گذاری های کاهــش داده اســت.

شرکت هواپیمایی Armavia - ارمنستان

شرکت هواپیمایی Armavia – ارمنستان

زبان
زبــان ارمنــی، زبــان رســمی کشــور ارمنســتان اســت. زبــان ارمنــی، زبانــی کامـلا هندواروپایــی اســت. امــروزه شــمار ارمنــی زبانــان جهــان پیرامــون هشــت تــا ده میلیــون نفــر اســت. جمعیــت خــود جمهــوری ارمنســتان ســه و نیــم میلیــون اســت. یعنــی بیــش از نیمــی از ارمنیــان، بیــرون از ســرزمین اجــدادی خــود بــه ســر می برنــد. زبــان روســی نیــز در ایــن کشــور رواج دارد.
جمعیت
هــو اکنــون جمعیــت کشــور ارمنســتان۳٫۲ میلیــون نفــر اســت کــه یــک ســوم آن یعنــی نزدیــک بــه۱ میلیــون نفــر از آن هــا در ایــروان ســاکن هســتند. شــمار کل جمعیــت ارمنیــان جهــان نزدیــک بــه ۹ میلیــون نفــر اســت کــه از ایــن تعــداد۵٫۷ میلیــون نفــر خــارج از جمهــوری ارمســتان امــروزی زندگــی مــی کننــد. از ایــن نظــر ارمنیــان در شــمار ملتهایــی قــرار مــی گیرنــد کــه بیشــتر از نیمــی از آنــان خــارج از ســرزمین مــادری زندگــی مــی کننــد. از نظــر ترکیــب قومــی ارمنســتان جمعیــت یکپارچــه دارد و بیــش از۹۳ درصــد از جمعیــت ایــن جمهــوری را ارمنیــان تشــکیل مــی دهنــد.
دین و مذهب
اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــردم ارمنســتان پیــرو کلیســای حــواری ارمنــی هســتند کــه نــزد ایرانیــان بــا نــام کلیســای “گریگــوری” شــناخته مــي شــود و کلیســای ملــی ارامنــه محســوب مــي شــود. کلیســای حــواری ارمنــی از اولیــن کلیســاهای دنیــای مســیحیت اســت و جــزو کلیســای ارتدوکــس شــرقی بــه شــمار مــی رود. ارمنیــان پیــش از گرویــدن بــه دیــن مســیحیت بــت پرســت بــوده و بــت هــای بــی شــماری از جملــه “آناهیــد” را مــی پرســتیدند. پــس از ظهــور مســیحیت و از قــرن اول میــلادی نخســتین پیــام آوران مســیحیت وارد ارمنســتان شــده و بــه تبلیــغ ایــن دیــن پرداختنــد. اولیــن مبلغان مســیحی در ارمنســتان “تادئــوس” (Thaddeus) و بارتولومئــوس “(Baratholomew)” از حواریــون عیســی مســیح(ع) بودنــد. ایــن افــراد بــه دســت حــکام بــت پرســت ارمنســتان کشــته شــدند و بعدهــا در مقتــل آن هــا کلیســاهایی ســاخته شــد. کلیســای “تادئــوس” یــا “طاطــاوس مقــدس” یــا “قــره کلیســا” واقــع در شــمال غــرب شــهر ماکــو در ایــران، محــل قتل “تادئــوس” مــی باشــد. بــا ایــن کــه از همــان ابتــدا و بــه ویــژه آغــاز قــرن دوم میــلادی بــه بعــد عــده ای از مــردم ارمنســتان بــه دیــن مســیحیت گرویدنــد، ولیکــن تــا پایــان قــرن ســوم میــلادی بــت پرســتی همچنــان اصلــی تریــن مذهــب حاکــم بــر ارمنســتان بــود. در واقــع مقــدر بــود کــه مســیحی کــردن ارمنســتان توســط “گریگــور مقــدس” صــورت گیــرد. گریگــور (Gregory) منســوب بــه خانــواده اشــکانیان و بنــا بــه روایتــی پســر همــان مــردی بــود کــه بــه تحریــک شــاهان ساســانی، خســرو اول پادشــاه ارمنســتان را کشــته بــود.

گریگــور و همــه افــراد خانــواده اش در شــهر “کاپادوکیــه” (Cappadocia) واقــع در شــرق آســیای صغیــر مقیــم شــدند و در آن جــا بــود کــه گریگــور بــا آمــوزه هــاي مســیحي آشــنا گردیــد و مســیحی شــد. اولیــن کلیســای ارمنــی توســط گریگــور، ملغــب بــه “گریگــور روشــنگر” (Gregory the Illuminator)  در شــهر “واقارشــاپات” (اوچهازین) و در ســال ۳۰۳ میلادی ســاخته شــد و پــس از گذشــت بیــش از  ۱۷۰۰ سال ایــن مــکان کمــاکان مقــر اصلــی کلیســای ارمنــی اســت.

کلیسای گریگوری ارمنستان

کلیسای گریگوری ارمنستان

فرهنگ مردم
ارمنســتان پیــش از ســال ۱۴۵۴ یــک پادشــاهی توانگــر بــا فرهنگــی پرمایــه بــود کــه در برهــه ای از زمــان همــه ســرزمین هــای میــان دریــای ســیاه و خــزر را در بــر می گرفــت. در ســال ۳۰۱، ارمنســتان نخســتین کشــوری بــود کــه مســیحیت را دیــن رســمی کشــور برگزیــد. پــس از ســرنگونی پادشــاهی ارمنســتان در ســال ۴۲۸ میلادی، ایــن منطقــه از نــو بخشــی از ایــران شــد. ارمنســتان مــدت هــای زیــادی جزئــی از ایــران بــوده اســت و فرهنــگ آن از ایــران تاثیــر زیــادی پذیرفتــه اســت.
لبــاس مــردان آن هــا مــا بیــن لبــاس ســنتی مــردان ســاکن خطــه شــمال ایــران و لبــاس مــردان گرجــی بــوده اســت و نشــان از ســال هــای نفــوذ فرهنــگ ایرانــی در منطقــه قفقــاز دارد. لبــاس زنــان ارمنــی کــه تحــت عنــوان “داراز” شــناخته مــی شــود نیــز شــبیه لبــاس هــای زنــان ســایر ملــل ســاکن در منطقــه اســت و شــامل لبــاس بلنــد و زردوزی شــده و روســری بــه رنــگ هــای شــاد مــی باشــد.

لباس محلی ارمنستان

لباس محلی ارمنستان

منبع: کتاب الکترونیکی راهنمای سفر به ارمنستان/وب سایت سفری دیگر

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “ارمنستان”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *