برچسب خورده: آثار ملی

کلیسای آده در روستاي آده از توابع شهرستان اروميه قرار دارد . بر طبق كتيبه موجود در سردر ورودي آن متعلق به ۱۰۱ سال قبل مي باشد . این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ …