برچسب خورده: تخریب برج جهان نما به خاطر سایه انداختن به میدان امام