برچسب خورده: مواد لازم برای تهیه قارنی یاریخ تبریز