دریاچه سوان

دریاچه سوان - ارمنستان
دریاچه سوان - ارمنستان
دریاچه سوان - ارمنستان

دریاچه سوان ارمنستان بزرگ‌ترین دریاچهٔ قفقاز و از بزرگ‌ترین دریاچه‌های کوهستانی آب شیرین در جهان است . این در یاچه که از دیدنی های ارمنستان بشمار میرود در ۶۰ کیلومتری شمال شرقی ایروان و در استان گغارکونیک قرار دارد.
نام سوان از ریشهٔ اورارتویی سیونا و به معنی «سرزمین دریاچه‌ها» گرفته شده‌است. حدود ۳۶ جویبار به این دریاچه می‌ریزند و تنها رودخانه‌ای که از سوان سرچشمه می‌گیرد رود هِرازدان است. ماهی قزل‌آلای مشهوری به نام ایشخان (شاهزاده) بومی این دریاچه‌است.
ساحل این دریاچه، خیلی زود تبدیل به یکی از اصلی‌ترین مراکز تفریحی ارمنستان شد و ورزش‌های ساحلی مثل والیبال ساحلی، اسكی روی آب و قایق‌های پدالی، خیلی زود در آنجا رونق گرفت. از گردشگاه‌های پیرامون این دریاچه، چشمهٔ آب معدنی دیلیجان و شهرستانی به همین نام است.

پــارک ملــی ســوان، از برکــت وجــود دریاچــه ی ســوان بــه وجــود آمــده اســت و طرفــداران حفــظ منابــع ملــی، در حــال تــاش هســتند تــا دولــت را متقاعــد کننــد کــه برنامه هایــی بــرای بــالا بــردن ســطح آب دریاچــه انجــام شــود. از ســال ۲۰۰۲ بــه بعــد، ســطح آب حــدود دو متــر بالاتــر آمــده اســت و ایــن مســأله، ســبب ایجــاد آب هــای ســالم تر و پاک تــر و ماهی هــای بیشــتر شــده اســت.

معمولا توریســت های زیــادی بــه ایــن دریاچــه ســر می زننــد. امــا بــه جــز ۱۰ هفته تابســتان کــه جــزو گرم تریــن روزهــای ســال اســت، ایــن دریاچــه خلــوت اســت. به جــز کلیســایی کــه مربــوط بــه قــرون وســطی اســت و اطــراف دریاچــه قــرار دارد، تقریبا سایر قســمت های دریاچه، مــورد بازدیــد قــرار نمی گیــرد. در ایــن دریاچــه، جزیــره ای هــم بــوده بــه نــام جزیــره راهبــان کــه توســط راهبه هــا ســه کلیســا در آن ســاخته شــده است. بــا گذشــت زمــان و پاییــن رفتــن ســطح آب، جزیــره بــه ســاحل متصــل شــده و شــبه جزیره را ســاخته اســت.

کلیسای اطراف دریاچه سوان - ارمنستان

کلیسای اطراف دریاچه سوان – ارمنستان

دریاچه سوان - ارمنستان

دریاچه سوان – ارمنستان

دریاچه سوان - ارمنستان

دریاچه سوان – ارمنستان

منبع : Armeniatour.ir / Safargardi.com

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “دریاچه سوان”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *