غار کرفتو

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان
غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان
غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

karafto4

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غار کـرفـتـو یکـی از آثـار معـماری صخـره ای مـربـوط به قـرن سـوم مـیـلادی در اسـتان کـردسـتان مـی باشـد که در ۷۲ کـیـلـومـتـری جـنـوب شـرقـی شـهـرسـتان سـقـز و تـقـریـبا با هـمـیـن فاصـله با دیـوانـدره قـرار گـرفـتـه است نـزدیک تـریـن روسـتا در شـمال غـربـی غار به فاصـله ۳ کـیـلـومـتـری به نـام مـیـرسـیـد یا مـیـرسـعـیـد است ، اصـلـی تـریـن راه دسـتـرسـی به آن از طـریـق جاده تکاب است عـبـور از یک بخـش به نام گـورباباعـلـی و سـپـس روسـتای یـوز باش کـنـدی ، و در ادامـه حـدود ۳ کـیـلـومـتـر بعـد از آن غار کـرفـتـو قـرار دارد . غار کـرفـتـو در سـیـنه یک رشـتـه کـوه آهـکـی در شـمال دره ای عـمـیـق قـرار گـرفـته است آثار مـتعـددی از پـناگاهـها و دخـمـه ها و حـفـره ها یـی دیـده مـی شـونـد که در کـنار غار اصـلـی قـرار دارد مـوقـعـیـت غار به گـونه ای است که به طـور کـلـی بادگـیـر نـیـسـت و در زمـسـتان دامـنـه جـنـوبـی را نـمـی پـوشـانـد در حـالـی که ۵۰۰ مـتـر دورتـر و در جـنـوب شـرقـی غار بادگـیـر بـوده و بـرف آن را مـی پـوشـانـد ، در سـویـی دیگـر دره کـوه دیگـری وجـود دارد که به عـلـت الـقـا شـکـل بـودن طـبـیعـی آن مـردمان اطـراف به آن سـه دخـتـران می گـویـنـد . در زمـسـتانها و هـنگام سـرما درون غار گـرم و در تابـسـتان به لحاظ کـوران باد غار خـنک می باشـد ، دو چـشـمه آب در زیـر تـقابهای پـایـیـن غار وجـود دارد که سـالـیان دراز مـردم از آن بهـره مـنـد گـردیـده انـد . غار کـرفـتـو در دوران ـ مـزوزوئـیـک ـ زیـر آب بـوده و در اوآخـر هـمـیـن دوره ارتـفاعات کـرفـتـو از آب بـیـرون آمـده است ایـن غار آهـکـی است و در دوره های مخـتـلـف انـسـان در آن سکـونـت کـرده و به هـمـیـن دلـیـل تـغـیـیـر حالـت داده است در داخـل غار هـنوز هـم آب وجـود دارد و بـرای دیـدن بعـضـی از جاهای مخـتـلـف آن بایـد از قایـقـهای کـوچک اسـتـفاده کـرد وجـود تصاویـر واشکال نـقـاشـی شـده داخـل غار از جـمله دیـدنـی های مـوجـود در ایـن اثـر باسـتانـی می باشـد که هـر بـیـنـنـده ای را به خـود جـلـب می کـنـد .معـماری ایـن غار صخـره ای ، چهار طـبـقـه در دل کـوه است حجـاران ماهـر فـضاهای مـداخـل غار را تـراشـیـده و اتـاقـها ـ راهـروها و دالانهای مـتعـددی به وجـود آورده انـد که از مـیان غارهای ـ دسـت کـن ـ باقـی مانـده از دوران گـذشـته ایـن غار معـماری کامـلـتـری دارد بـر سـر در یکـی از اتـاقـهای طـبـقـه سـوم کـتـیـبـه ای یـونانـی وجـود دارد و به هـمـیـن عـلـت غار را معـبد هـراکـلـس (هـرکـول ) می نامـنـد ، در ایـن کـتـیـبـه آمـده :

در ایـن جا هـراکـلـس سکـونـت دارد باشـد که پـلـیـدی در آن راه نـیابـد

در نـتـیـجه آزمایـشـات خاک شـناسـی که از غار کـرفـتـو به دسـت آمـده نـشـان می دهـد به عـلت یک رشـته فعالـیـتهای جـزئـی و فعـل و انفعالاتـی که در سـطح غـار به عـمـل آمـده و رسـوباتـی که بر جای مانـده ایـن غـار از هـزاره چهارم پـیـش از مـیلاد عاری از فعالـیـتـهای انـسـانـی گـردیـده است و سـاکـنـیـن آن که گـله دارانـی کـوچ رو بـوده انـد آن مـنطـقه را تـرک کـرده انـد . غار کـرفـتـو بهجهـت گـمانه هایـی که در آن حـفـر گـردیـده و بعـضا تا عـمـق ۵/۵ مـتـر پـایـیـن رفـته است با تـوجـه به لایـه های مـوجـود که تحـتانـی تـریـن آن دارای تـراشـه های سـنگـی و تـیغـه ای بـوده است یک فاصله هـزار سـاله را نـشـان مـی دهـد و دوباره به آثار زیـسـت انـسـانـی مـیـرسـد که دارای چهاردوره سکـونـتـی است : پـیـش از تاریخ ، اشکانـی ، سـاسـانـی ، اسـلامی که البته دوره سـلـوکی آن چـنـدان مـورد یـقـیـن نیست. چه بـسـا که کـتـیـبه مـورد بحـث مـمکـن است در قـرون گـذشـته ایجاد شـده باشـد که البته بایـد با مطالعات بـیـشـتـر و آزمایـشـاتـی که از خـود کـتـیـبه به عـمـل می آیـد سـقـم آن عـیان گـردد.

در گـمانه زنی ها مشخـص گـردیـد عـلاوه بر آنکه در سـطح غار لایـه ها به صـورت انـباشـت تاریخـی به شکـل دوره به دوره قـرار گـرفـته انـد خاکهای رانـده شـده به داخـل حـفـره های کـناری غار هـم به هـمان شکـل قـرار داشـته انـد به طـوریکـه در هـر دوره سـاکـنـیـن بعـدی خاک های دوره پـیـشـیـن را که در سـطح غار وجـود داشـته در حـفـره ها و سـوراخهای مـوجـود انـباشـته انـد . نـتـیجه لایـه نگاری در یـکـی از گـمانه ها ی چهارم که تـا عـمـق ۵ مـتـری حـفـر گـردیـده است نـشـان داد که تـوالـی دوره های تاریخـی به هـمان صـورتـی است که مـواد فـرهـنگی آن در خاک های انباشـت شـده در دهـانه و حـفـره ها و نـیـز راههای فـرعـی مـسـدود شـده قـرار داشـته است . هـر چـنـد دوره پـیـش از تاریـخ آن کـمـتـر نـشـانـی از مـواد فـرهـنگـی مـوجـود را دارد با ایـن حال در بعـضی مـوارد با الک کـردن خاکـها ، تـراشـه هایـی به دسـت می آیـد که با تـراشـه هایـی که در طـبـقه چهارم وجـود دارد مطابـقـت می کـند . کـشـف تـراشـه های سـنگـی در طـبـقـه چهارم و محـوطه بـیـرون غار نـشـانـه اسـتـفاده انـسـان در دوران پـیـش از تاریـخ است هـمچـنـیـن نـمـونه اشـیـای به دسـت آمـده باز نـشـانگـر ایـن واقعـیـت است اگـر چـه به عـقـیـده بعـضی دیگـر از کارشـناسـان امـور باسـتانـی مـی تـوان عـمـر غار را حـتـی خـیـلـی پـیـش تـر از آن حـسـاب کـرد .

مسیرهای پیشنهادی:

بسته به اينکه مبدا سفر شما کجاست، راه هاي مختلفي براي رسيدن به غار کرفتو وجود دارد:

۱- از طريق استان کردستان: از سنندج تا شهر ديواندره ۹۵ کيلومتر فاصله است. اين مسير يک بانده با آسفالت خوب و تماما کوهستاني است. از ديواندره به سمت سقز حرکت کنيد. پس از طي ۳۷ کيلومتر، يک سه راهي در سمت راست وجود دارد که به سه راهي تکاب معروف است. تابلو غار کرفتو در ابتداي سه راهي نصب شده. از سه راهي تکاب تا غار دقيقا ۳۳ کيلومتر فاصله است. کل مسير آسفالت و يک بانده است. کيفيت آسفالت مطلوب است. در اين مسير دو، سه راهي وجود دارد که در هر دو لازم است به سمت چپ بپيچيد هر چند تابلوي راهنمايي به سمت غار وجود دارد.

۲- مسير تهران – زنجان: اگر از تهران صرفا به قصد بازديد غار کرفتو حرکت مي کنيد (تصميم نداريد به همدان يا سنندج برويد يا اينکه بخواهيد بعدا از طريق سنندج به تهران بازگردييد) فاصله تهران تا زنجان حدود ۳۲۰ کيلومتر و اتوبان است. از زنجان تا ديواندره از طريق بيجار حدود۲۰۰ کيلومتر فاصله است که جاده آن آسفالت و يک بانده و بخشي از آن کوهستاني است. (جمعا از تهران تا ديواندره ۵۲۰ کيلومتر و تا غار کرفتو ۵۹۰ کيلومتر است.) اگر مي خواهيد اين مسير را انتخاب کنيد بازديد از تخت سليمان واقع در ۴۲ کيلومتري تکاب را به شما توصيه مي کنيم. لازم به توضيح است که يک راه ميانبر بسيار کوتاه شما را از تکاب به غار کرفتو هدايت خواهد کرد.

۳- از طريق آذربايجان شرقي: مسير تبريز، عجب شير، بناب، ملکان، مياندوآب، بوکان، سقفز، غار کرفتو را طي کنيد.

۴- از طريق آذربايجان غربي: مسير اروميه، مهاباد، بوکان، سقز، غار کرفتو را طي کنيد.

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

karafto12

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

غارکرفتو،دیوان دره ،کردستان

منابع :

-سازمان میراث فرهنگی کشور

-فرمانداری دیواندره

-بیتوته

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “غار کرفتو”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *