اين منطقه بکر طبيعي در فاصله ۵۰ کيلومتري رزن در جوار روستاي بابانظر واقع شده است.داراي پتانسيل و جاذبه هاي طبيعي،گياهان دارويي و محل زيست جانوران وحشي و پرندگان مي باشد.زيستگاه پرندگاني مانند: کبک،تيحوو …