برچسب خورده: ارمنستان

کلیسای جامع سورپ گریگور لوساوریچ بزرگترین کلیسای ارمنی در جهان می باشد که در منطقه “Kentron” شهر ایروان واقع می باشد که از ایستگاه مترو فاصله چندانی ندارد. همچنین این كلیسا، اولین كلیسای مدرن ارمنستان است …

روش های مختلف مسافرت به ارمنستان تقریبا همه گردشـگران از طریــق خطــوط هوایــی و تعــداد اندکی نیــز از مـرزهـای گرجســتان و ایــران وارد ارمنســتان مــی شــوند. گردشــگران ایرانــی کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از …

نگاهی به ارمنستان کشـــور ارمنســـتان بـــا ۲۹۸۰۰ کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز و بـــا کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از …