برچسب خورده: اطلاعاتی درباره مسجد استاد و شاگرد تبریز