برچسب خورده: ایروان

روش های مختلف مسافرت به ارمنستان تقریبا همه گردشـگران از طریــق خطــوط هوایــی و تعــداد اندکی نیــز از مـرزهـای گرجســتان و ایــران وارد ارمنســتان مــی شــوند. گردشــگران ایرانــی کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از …

غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری از مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت. غذاهای کامـلا ایرانــی از جملــه “ســبزی پلــو بــا ماهــی”، “خورشــت بادنجــان” ، “کوکــو ســبزی”، “کتلــت”، “آبگوشــت” و …

نگاهی به ارمنستان کشـــور ارمنســـتان بـــا ۲۹۸۰۰ کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز و بـــا کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از …