برچسب خورده: ديدني هاي استانبول

از ديگر ديدني هاي استانبول عمارت آتاتورک يا فلوريا است که توسط رؤساي جمهور ترکيه در فصل تابستان مورداستفاده قرار مي گرفته، ابتدا آتاتورک اين عمارت را بعنوان مکاني براي گذراندن تابستان در استانبول …

يکي از ديدني هاي استانبول کاخ ابراهيم پاشا صدراعظم با تدبير سليمان قانوني معروف ترين سلطان عثماني است. ابراهيم پاشا يوناني زاده اي است که سرنوشتي مشابه امير کبير در دوره پادشاهي ناصر الدين …