برچسب خورده: عمارت

از ديگر ديدني هاي استانبول عمارت آتاتورک يا فلوريا است که توسط رؤساي جمهور ترکيه در فصل تابستان مورداستفاده قرار مي گرفته، ابتدا آتاتورک اين عمارت را بعنوان مکاني براي گذراندن تابستان در استانبول …