برچسب خورده: فروشگاه زنجيره اي بين المللي ام ام ام مايگروس

مايگرس فروشگاه زنجيره اي بين المللي سوييسي است و در ساحل کونيالتي قرار دارد. اين مرکز، سوپرمارکتي بزرگ، فروشگاه هاي کوچک مختلف، رستوران، کافه و سينما دارد. اين مرکز نياز هاي روزانه شما را …