برچسب خورده: گردشگری

نگاهی به ارمنستان کشـــور ارمنســـتان بـــا ۲۹۸۰۰ کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز و بـــا کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از …

تالاب کانی برازان یکی از زیباترین تالاب های ایران که در ۳۰‌کیلومتری شمال شهرستان مهاباد و در نزدیکی روستای قره‌داغ قرار گرفته است. یعنی درست در قسمت شمالی حوزه آبریز رودخانه های مهابادچای و …