همه ی نوشته ها در: دانستنی ها

غذاهــای ایرانــی روی عــادات غذایــی بســیاری از مــردم جهــان از جملــه مــردم ارمنســتان تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت. غذاهای کامـلا ایرانــی از جملــه “ســبزی پلــو بــا ماهــی”، “خورشــت بادنجــان” ، “کوکــو ســبزی”، “کتلــت”، “آبگوشــت” و …

نگاهی به ارمنستان کشـــور ارمنســـتان بـــا ۲۹۸۰۰ کیلومتـــر مربـــع مســـاحت، در جنـــوب غربـــی منطقـــه قفقـــاز و بـــا کمـــی فاصلـــه از ســـواحل جنـــوب شـــرقی دریـــای ســـیاه واقـــع شـــده و همچـــون کمربنـــدی بیـــن مرزهـــای ایـــران از …