همه ی نوشته ها در: صنایع دستی

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت، در صنایع دستی ضعف عملکرد فاحش است و در یک سال آینده باید سعی در جبران آن شود. در مقابل ۱۸ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، ۱۵۰ میلیون دلار مربوط به صادرات صنایع دستی است که حتی اگر صادرات فرش را هم به آن اضافه کنیم، به مرز ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن اعلام آمادگی کامل برای حمایت از طرح‌های جدید و نو در صنایع دستی گفت: باید به مغز و فکر جوانان صنایع دستی اعتماد کنیم و برای صنایع دستی تعریف‌های جدیدی داشته باشیم.

مدیر کل توسعه و ترویج امور استان‌های معاونت صنایع دستی کشور گفت: متأسفانه صنایع دستی ضعیف ترین بودجه را درمعاونت سازمان میراث فرهنگی دارد به طوری که سال گذشته فقط ۱۵ میلیارد تومان به این معاونت اختصاص یافت.