همه ی نوشته ها در: کاخ ها

يکي از ديدني هاي استانبول کاخ ابراهيم پاشا صدراعظم با تدبير سليمان قانوني معروف ترين سلطان عثماني است. ابراهيم پاشا يوناني زاده اي است که سرنوشتي مشابه امير کبير در دوره پادشاهي ناصر الدين …