همه ی نوشته ها در: اطلاعات حمل و نقل

روش های مختلف مسافرت به ارمنستان تقریبا همه گردشـگران از طریــق خطــوط هوایــی و تعــداد اندکی نیــز از مـرزهـای گرجســتان و ایــران وارد ارمنســتان مــی شــوند. گردشــگران ایرانــی کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از …