چگونه به ارمنستان سفر کنیم؟

شرکت هواپیمایی Armavia - ارمنستان
شرکت هواپیمایی Armavia - ارمنستان
شرکت هواپیمایی Armavia - ارمنستان

روش های مختلف مسافرت به ارمنستان
تقریبا همه گردشـگران از طریــق خطــوط هوایــی و تعــداد اندکی نیــز از مـرزهـای گرجســتان و ایــران وارد ارمنســتان مــی شــوند. گردشــگران ایرانــی کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از راه هوایــی را دارنــد، مــی تواننــد در فــرودگاه ایــروان بــدون هیــچ مشکلی ویــزا دریافــت کننــد. بــرای اخــذ ویــزا نیــاز بــه اصــل پاســپورت و مبلــغ ۱۰ دلار دارید. روش دیگــر ویــزای الکترونیــک (e-Visa) مــی باشــد کــه کمــی گران تــر امــا مطمئــن تــر و صــدور آن ســریع تــر مــی باشــد.

گردشــگرانی کــه قصــد ورود بــه ارمنســتان از راه زمینــی را دارنــد بایــد ویــزای خــود را در ســفارت تهــران یــا مــرز نــوردوز تهیــه کننــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه صــدور ویــزا در نــوردوز بیشــتر طــول مــی کشــد. مزیــت ورود بــه ارمنســتان از راه زمینــی، چشــم انــدازهــای بســیار زیبــای آن مــی باشــد. فــرودگاه بیــن المللــی زوارتنوتــس (EVN) که در ۱۰ کیلومتــری غــرب ایــروان واقــع اســت، مهم تریــن و بزرگ تریــن فــرودگاه ارمنســتان مــی باشــد. خــط هوایــی ملــی ارمنســتان آرماویــا مــی باشــد. از ترمینــال غــرب (آزادی) واقــع در تهــران مــی تــوان هــر روز بلیــط اتوبــوس بــه ایــروان را تهیــه کــرد.

شرکت هواپیمایی Armavia - ارمنستان

شرکت هواپیمایی Armavia – ارمنستان

مسافرت در داخل ارمنستان
یکــی از بهتریــن روش هــای ســفر در داخــل ارمنســتان اســتفاده از تورهــای یــک روزه اســت کــه قیمــت هــای آن از مبلــغ هــای بســیار پاییــن شــروع مــی شــوند و ایــن امکان را بــه شــما مــی دهنــد کــه بتوانیــد از مهم تریــن جاذبــه هــای گردشــگری این کشــور بازدیــد کنیــد. شــما مــی توانیــد بــا قطــار بــه گیومــری و یــا کنــار دریاچــه ســوان برویــد.

منبع: کتاب الکترونیکی راهنمای سفر به ارمنستان/وب سایت سفری دیگر

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “چگونه به ارمنستان سفر کنیم؟”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *